clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ق
event

تعبیر خواب قند - شیرینی

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: 

اگر بيند قند خورد، دليل كه به تعجيل كاري كند و از آن پشيمان شود.

اگر بيند به خروار قند داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.

اگر بيند كه قند بفروخت، دليل زيان بود و خريدن قند بهتر از فروختن بود.

اگر قند را با چيز تلخ آميخته بخوريد بهتر است.مثلا در خواب ببينيد که قهوه را با قند مي خوريد، اين نشاني است از زدودن غم و اندوه.

 قند در خواب هاي ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چيزهايي است که به منافع مالي مي انجامد.

اگر در خواب ببينيد که با قندشکن قند مي شکنيد با پول خود کاري انجام مي دهيد که سود بخش است و سرگرم کننده و مي تواند ديگران را نيز مفيد واقع شود.

اگر در خواب ببينيد قند مي خريد خوب است زيرا مي گويد به امري شادي بخش دسترسي مي يابيد ولي قند فروختن در خواب خوب نيست.

تعارف قند خوب است چون مي گويد که در شادي خود ديگران را سهيم مي کنيد ولي اگر قند را بفروشيد شادي خود را از دست مي دهيد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 قند در خواب هاي ما نفع و مال و سود و بهره است و آن چيزهايي است که به منافع مالي مي انجامد.

قند که شيريني را در خاطر ما تداعي مي کند در خواب هاي ما نيز خوشي و کامروايي را شکل مي بخشد.

خوردن قند در خواب کاملا طبيعي است و به ندرت ممکن است محور خواب قرار بگيرد.

اتفاق مي افتد که در خواب مي بينيم قند فراواني خريده ايم و به خانه مي بريم اين سود و نفعي است که عايد ما و خانواده  ما مي گردد که بيننده خواب عامل آن است.

قند زياد مال است و قند کم که بخوريم شيريني و خوشي زودگذر است.

ابن سيرين نوشته:

اگر ببينيد قند مي خوريد کاري به تعجيل انجام مي دهيد که از آن پشيمان مي شويد.

تعبیر خواب شکر

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول