clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف گ
event

تعبیر خواب گل - 2

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

 ديدن باغي در ُگل هاي تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادماني به ثروتي دست خواهيد يافت .

2ـ ديدن گل سفيد در خواب ، نشانة اندوه است .

3ـ ديدن گلهاي پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي است .

4ـ اگر دختري خواب ببيند گل رنگارنگي به او مي دهند ، نشانة آن است كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .

5ـ اگر خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهيد خورد اما با روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار قادر خواهيد شد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد .

محمدبن سيرين گويد: 

ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد.

اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود.

اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت  جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد.

جابرمغري گويد:

 اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردي دون همت. چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد.

ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم .

معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است.

چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به  ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم.

گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر.

در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند.

کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گل

سفيد : مشکلات

زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت

چيده شده : سود و فايده

گلي که رشد ميکند : شادي و عشق

گل گرفتن : دوستي وفادارانه

کاشتن : افتخارات

چيدن گل : سود

گل پژمرده : بيماري

گل نرگس : بي وفايي

گل لاله : بي خيالي

چيدن آن : سرخوردگي

هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد

دسته گل : شادي زود گذر

دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

دیدن گل زنبق لاله عباسی را بخوانید.

 

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

 ديدن باغي در ُگل هاي تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادماني به ثروتي دست خواهيد يافت .

2ـ ديدن گل سفيد در خواب ، نشانة اندوه است .

3ـ ديدن گلهاي پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي است .

4ـ اگر دختري خواب ببيند گل رنگارنگي به او مي دهند ، نشانة آن است كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .

5ـ اگر خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهيد خورد اما با روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار قادر خواهيد شد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد .

محمدبن سيرين گويد: 

ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد.

اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود.

اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت  جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد.

جابرمغري گويد:

 اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردي دون همت. چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد.

ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم .

معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است.

چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به  ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم.

گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر.

در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند.

کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گل

سفيد : مشکلات

زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت

چيده شده : سود و فايده

گلي که رشد ميکند : شادي و عشق

گل گرفتن : دوستي وفادارانه

کاشتن : افتخارات

چيدن گل : سود

گل پژمرده : بيماري

گل نرگس : بي وفايي

گل لاله : بي خيالي

چيدن آن : سرخوردگي

هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد

دسته گل : شادي زود گذر

دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

دیدن گل زنبق لاله عباسی را بخوانید.

 

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (89)

  1. نظرات آرشیو

خواب دیدم رئیسم منو صدا زد توی اتاقش و یک مشت گل زرد بهم داد و من در حین بیرون رفتن از اتاق گل ها را بو می کردم ...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

با سلام. خواب دیدم دوستم آمده خانه مان و خیلی گل آورده و داشت گل ها را تزیین میکرد وقتی وسایل اش را جمع کرده بود که دیگر برود بعضی از اون سبد گل ها را برای ما گذاشت. از اون گل های که گذاشته بود اونی که خوب یادم مونده یک سبد گل سفید قشنگ
بود.لطفا خواب مرا تعبیر کنید.باتشکر فراوان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

درمجلسی بودیم یک ************ وارد شد ویک گل محمدی به من دادومن آن رابوییدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

خواب ديدم رئيس ام كه قبلا كار مي كردم يك دسته گل محمدي صورتي رنك بهم داد و كنارس نشستم. لطفا تعبير كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

یه مرد متاهل با لبخند یه دسته گل رز قرمز خشک بهم داد ...بعد بعم گف دوستت دارم گف خوشبختت میکنم و بعد ازم لب گرفت ...منم فقط خیلی تعجب کردم ...وفقط نگاش میکردم....لطفا بهم بکین معنی خوابم چیه ....اون موقع اون زن داشت ولی الان طلاق گزفته
.....لطفا هرچه سریع تر بهم بگین ....من خیلی درگیر این خواب شدم مرسی اگه بگین ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

واقعا این مطلب بسیار عالی بود و مورد استفاده من واقع شده. امیدوارم که همیشه موفق و موید باشی آقاجان!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

خونمون باغچه بزرگی داره.خواب دیدم من و مادرم توحیاط وایسادیم ولی تمام باغچه پر از گلای رنگارنگ شده همه هم سرحال وزنده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

من خواب گل نرگس دیدم ولی اینجا تعبیرش با بقیه سایتا فرق داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

ممنونم از تعبیر مطلب بسیار عالی بود و مورد استفاده من واقع شده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سلام من در خواب دیدم مردی به من یک شاخه گل سفید هدیه می دهد لطفا تعبیرش را بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول

یکشنبه، 19 دی 1395