جمعه, 07 آبان 1395

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب جوراب - پاپوش

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: جوراب درخواب، خادمي است از شمار زنان. اگر بيند جوراب نو از ابريشم يا از ريسمان پوشيده است، دليل كه او را خادمي است اصلي و از او بخرد، يا زني با جمال بخواهد. اگر بيند جوراب زرد داشت، دليل كه او را خادمي بيمارگون پيدا گردد. اگر بيند جوراب او سرخ است دليل كه او را خادمي شر و بيشرم است. اگر بيند جوراب او سياه است، اگر بيننده مصلح است، نيكو است، اگر مفسد است، بد بود، اگر بيند جورابش چركين و كهن بود، دليل كه خادمش را به فساد متهم كنند. اگر بيند جورابش ضايع شد يا بسوخت، دليل بر مرگ خادم بود، و بعضي از معبران گويند: جوراب، مال و خواسته است. اگر جوراب بوي خوش دهد، دليل كه زكوة مال بدهد. اگر بوي جوراب ناخوش بود، دليل كه زكوة مال ندهد و زبان مردم بر وي دراز شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه جوراب او از پوست بود و بينند كه از كدام پوست است، اگر پوستين پوست شتر بود، دليل كه خادم او بزرگ همت و اصيل بود. اگر از پوست گوسفنداست، دليل كه خادم او از مردم عامه است. اگر از پوست اسب بود، دليل كه خادمش از اصل مهتر و سپاهيان است. اگر بيند از پوست نخجير است، خادم او از مردمي بياباني است.

جابر مغربي گويد: ازگ بيند جوراب در پاي داشت، دليل كه مال نگاهدارد. اگر بيند جوراب سفيد و پاكيزه در پاي داشت، دليل كه زكوه مال داده بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: جوراب پاي مال مرد است. اگر بيند از جوراب او بوي خوش مي آمد، دليل كه مرگ و زندگاني او را ثناگويد. اگر بوي ناخوش كند، او را ملامت و نفرين كنند. اگر بيند جوراب او ضايع شد، دليل كه زكوة ندهد و مال او ضايع شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :اگر در خواب ببينيم که جوراب به پا داريم امري است کاملا عادي و فقط وقتي اهميت پيدا مي کند که حالتي غير متعارف داشته باشد. جوراب در خواب هاي ما خدمتي است که انجام مي دهيم و کاري است که مي کنيم و طبعا انتظار پاداش و خير را داريم. اگر ديديم جورابي بسيار بلند پوشيده ايم که حتي از زانوي ما مي گذرد خواب ما مي گويد که در روزهاي آينده در امري مبالغه مي کنيم و افراط ما زيان بخش است. اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهي ما است در انجام وظايف محوله. در اين حالت خواب مي گويد که شکست مي خوريم. برخي از معبران نوشته اند جوراب مال است و آبرو. اگر جورابي ببينيد که نو است و قبلا پوشيده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است. اگر جورابي به پا داشتيد که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال ديگري است. سوراخ يا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروي بيننده خواب است. باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولي پاي بدون جوراب باشيد خوب نيست و بايد مراقب سلامت خود باشيد. چنان چه در خواب ببينيد جوراب خود را بخشيده يا فروخته ايد بخشي از مال خود را از دست مي دهيد. يک لنگه جوراب به پا داشتن نگراني مالي است. جوراب نو و تميز به پا داشتن خبر از اين است که به سفر مي رويد و حوادث خوبي برايتان اتفاق مي افتد. اگر جوراب ما در خواب سوراخ يا پاره بود از شکست خبر مي دهد و اگر کثيف بود از بيماري و گرفتاري. اگر جوراب ما رنگي زشت و ناپسند داشت کاري مي کنيم که مردم پشت سر ما بد مي گويند. اگر جوراب ما بوي بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر مي شوند. اگر در خواب ديديم که جوراب زنانه پوشيده ايم کاري مي کنيم که در نظر مردم سبک مي شويم و اعتبار و شخصيت ما متزلزل مي گردد همين حالت است اگر در خواب ببينيم که جوراب پشت و رو پوشيده ايم و بالاخره اگر در خواب ببينيم که جورابي را لنگه به لنگه پوشيده ايم رازي هست که در پنهان کردنش مي کوشيم و سعي داريم کسي از آن مطلع نشود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

جوراب ابريشمي –زنانه- : فلاکت

جورابهاي پاره : مبلغ زيادي پول به دستتان خواهد رسيد

نظرات   

 
somi
+8 # خواب دیدم ...somi 1389-08-08 15:07
خواب دیدم دختر بچه ای حدود 10-12 ساله را که مشغول کار کردن سخت بود به فرزندی قبول کردم و برایش جوراب و پاپوش نو خریدم و اون خیلی خوشحال شد . :D
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
-3 # Guest 1390-08-18 14:56
:shock: سایت خوبی بود ازش استفاده خوبی بردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد رضایی
+4 # پاسخ: تعبیر خواب جوراب - پاپوشمحمد رضایی 1391-06-22 11:41
من خواب دیده ام که از بین چند جفت جوراب نمی دانم کدام یکی را باید بپوشم. واقعا سردرگم مانده بودم در حالی که یکی از آنها کثیف بود.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امیر
+2 # پاسخ: تعبیر خواب جوراب - پاپوشامیر 1391-09-16 20:18
در خواب جورابی به رنگ زرد و تازه و نو دیدم و صبح که از خواب بیدار شدم مادرم جورابم را شسته بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سعید
+2 # خوابسعید 1391-09-29 08:50
من در خواب دیدم یک جفت جوراب نو و تمیز به رنگ قرمز خریدم که در مشمای سفیدی بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسیم
+5 # خوابنسیم 1392-03-05 07:34
با سلام در خواب دیدم دنبال جوراب مشکی هستم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهناز
+4 # درخواست تعبیر خواببهناز 1392-07-21 23:39
سلام

مادر من ده ماه پیش از دنیا رفت .
چند شب پیش پدرم خواب میبینه که یکی از اقوام مادرم که زن هم بوده فوت شده و همراه با مادرم برای شرکت در مراسم ختم بودن که متوجه میشن فرد فوت شده مرد هستش نه زن . مادرم هم یک چادر سفید سرش بوده که از پدرم درخواست می کنه که یک جفت جوراب براش بخره ، پدرم هم میگه باشه .

ممنون میشم اگر کسی بتونه این خواب رو برام تعبیر کنه .

 
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمانه
+2 # پاسخ: درخواست تعبیر خوابسمانه 1392-07-29 06:51
نقل کردن بهناز:
سلام

مادر من ده ماه پیش از دنیا رفت .
چند شب پیش پدرم خواب میبینه که یکی از اقوام مادرم که زن هم بوده فوت شده و همراه با مادرم برای شرکت در مراسم ختم بودن که متوجه میشن فرد فوت شده مرد هستش نه زن . مادرم هم یک چادر سفید سرش بوده که از پدرم درخواست می کنه که یک جفت جوراب براش بخره ، پدرم هم میگه باشه .

ممنون میشم اگر کسی بتونه این خواب رو برام تعبیر کنه .

 

نمیدونم والا :-?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
طاهر
0 # تعبیر خوابطاهر 1392-12-01 07:59
خواب دیدم در مکانی ورزشی هستم مثل باشگاه که شخصی از من خواست جورابم را به او دهم من هم بدون معطلی دادم اما متوجه شدم جورابم خیس است وبه او هم گفتم اما گرفت و رفت من هم سریعأ بعد از آن پیراهنم را پوشیدم و در صف نماز جماعت شروع به نماز کردم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نتا
-1 # پاسخ: تعبیر خواب جوراب - پاپوشنتا 1393-07-09 21:29
ovovov
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یه بنده خدا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب جوراب - پاپوشیه بنده خدا 1393-09-18 22:20
من دوستم خواب دیده است که دنبال یک لنگه جوراب خاکستری رنگ میگردد یک جوراب بافتنی خاکستری
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ملیحه
-2 # جورابملیحه 1393-09-26 13:55
خواب دیدم دو جفت جوراب تقریبا مشابه داشتم یکی رو خودم پوشیدم و دومی را که خیلی هم ازش تعریف می کردم و خیلی بهتر از مال خودم بود به زنی دادم که در خواب زنده بود و نمی دونستم مرده دادم که بپوشی و او پوشید بعد از بیدار شدن از اینکه اون در واقع مرده بود پریشان خاطر شدم تعبیرش چیه ?این خواب نزدیک به اذان ظهر ۲۶ آذر ماه دیدم'
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شیلا
0 # جورابشیلا 1394-10-10 06:32
خواب دیدم سفر دارم میخواهم با خواهرم برویم فرودگاه اما من کفش نپوشیدم فقط جوراب به پا دارم و پای پیاده میرویم طرف فرودگاه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
donya
0 # تعبیر خوابdonya 1394-11-18 13:11
سلام من در خوابم دیدم که در خونه ی خودم هستم و درمراسم خواستگاری خودمو پسری که دوستش دارم و قبلا هم اومده خواستگاریم به همراه خانوادش اومده ولی ظاهرا بحث و جدلی پیش اومده بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mehrbanoo
0 # جورابmehrbanoo 1395-03-25 13:34
خواب دیدم چندین جفت جوراب نووتمیزدارم واین جورابهاتوسی وباگلای صورتی وبسیاربلندبودند که من اونهاروداخل یک سنگ دستشویی نسبتاتمیز بالکه کثیفی چیده بودم !!!ووقتی خواستن بیوفتن توچاه من اوناروگرفتم تعبیرچیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما