حلوا

ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري. محمدبن سيرين گويد: حلوا در خواب مال بود، كه به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواي خشك دليل بر مال و اندوه كند، به جهت زعفران كه در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: حلوا درخواب مال بسيار است و دين خالص. خوردن يك لقمه از آن، دليل فرزند بود. خوردن حلوائي كه در آن مغز بادام يا مغز باشد، دليل كه از مردي بخيل به او چيزي رسد به قدري كه خورده. جابر مغربي گويد: حلوا خوردن در خواب، دليل است كه به قدر آن مال حاصل گردد چون زردي زعفران در آن نباشد. اگر سفيد بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردي لطيف زبان و خوش طبع بود.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن حلوا ها تعلق بخشدلي وتندرستي دارداز غم و رنج بيرون آيد

// //

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب عصا

1ـ بوييدن رايحه اي خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايع نشاط آور

تعبیر خواب الاغ - حیوان

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن خريدن الاغ بنده يا ملازم پيدا کند دي

نام های ایرانی - اسم پسر - حرف آ - 2

رديف نام ريشه زباني شرح و معني 1 آذرپي فارسي  داراي ق

loading...

راهنمای خرید

loading...