چهارشنبه, 07 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب روغن - چربی

فرستادن به ایمیل چاپ

روغن

محمدبن سيرين گويد: روغن درخواب، مال و نعمت بود و بعضي ازمعبران گويند كه روغن در خواب ميراث است. اگر بيند روغن گاو داشت يا كسي بدو بخشيد و از آن همي خورد، دليل كه هم مال يابد و هم ميراث و روغن دنبه و روغن كنجد و روغن زيتون اين ها جمله، دليل كه علم و حكمت و دانش يابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردي دهقان روغن خيري و روغن زيتون منفعت بود از مردي عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردي روستائي و روغن قسطين و روغن قسط منفعت است از روميان. اگر بيند همه تن وي به روغن آلوده گشته بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند روغن بر سر مي ماليد، دليل كند بر زينت و ارايش دنيا. اگر روغن خوشبوي ديد چون روغن گل و روغن ياسمين و بنفشه و آن چه به اين ماند، دليل كند بر زينت و آرايش دنيا، زيرا كه جمله روغن ها خوش بود و در تاويل ثنائي نيكو بود. اگر بيند آن روغن ناخوش و گنديده بود، دليل كه مردمان او زشتي گويند.

ابراهيم كرماني گويد: روغن زيت مال و نعمت باشد. اگر بيند روغن بي اندازه بر سر مي ماليد، چنانكه روغن از سر او مي چكيد، دليل بر اندوه و مصيبت كند. اگر بيند كسي روغن بر سر وي مي ماليد، آن كه روغن مي ماليد، از بهر كاري با وي مكر و حيله سازد.

جابرمغربي گويد: روغن ها خوردن و بر خود ماليدن جمله آرايش است، لكن اگر بي اندازه بود غم و اندوه است. اگر بيند روغن بر سينه خود مي ماليد، دليل كه سوگند به دروغ خورد.

اسماعيل بن اشعث گويد: روغن ها به تاويل غم و اندوه بود مگر روغن زيت كه كه خوردن آن مال بود و در ماليدن بد بود. اگر بيند تن خويش را به روغن زيت ماليد، دليل كه سوگند خورد به دروغ و قول خلاف كند. اگر جامه خويش به روغن آلوده بيند، دليل كه اندوهگين شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: روغن خوش به خواب ديدن، دليل بر شش وجه است. اول: زن خوب روي. دوم: كنيزك با جمال. سوم: ثناي نيكو. چهارم: منفعت. پنجم: سخنهاي خوش. ششم: طبعهاي نيك. و روغن گنديده، دليل بر سه وجه است. اول: زن. دوم: مرد فاسق. سوم: سخنهاي زشت به انكار. و بدان كه روغن گير درخواب ياري دهند و كسي بود كه با وي بياميزد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زيتون که از روغن هاي مبارک است. چنان که در خواب ببينيد که روغن زيتون مي خوريد به مال و نعمت مي رسيد و پولي از راه درست به دست شما مي آيد. برخي از معبران روغن را ميراث دانسته اند و برخي مال و نعمت و روي هم رفته ديدن روغن در خواب خوب است. اگر در خواب ببينيد که ديگري روغن به سر شما مي مالد فريب مي خوريد و کسي که روغن مي مالد به شما دروغ مي گويد و مکر و نيرنگ در کارتان به کار مي برد و اگر شما به سر ديگري روغن بماليد همين تعبير را دارد که شما او را مي فريبيد. ابن سيرين از اشعث نقل مي کند که روغن ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زيتون که مال و نعمت است. اگر ببينيد که لباس شما به روغن آلوده شده غمين و اندوهگين مي شويد. ديدن روغن هاي خوشبو در خواب عموما خوب است.

 

1ـ اگر خواب ببينيدبه چيزي روغن مي ماليد ، علامت آن است كه براي روبرو شدن با برخي از حوادث نيرويي زياد صرف خواهيد كرد .

2ـ ديدن مقدار زيادي روغن در خواب ، علامت دست زدن به اقدامات لذتبخش فراوان است .

3ـ اگر كسي خواب ببيند روغن خريد و فروش مي كند ، علامت آن است كه روابط عاشقانه اي ناموفق را تجربه خواهد نمود زيرا توقع او بيش از حد معمول است .

4ـ اگر زني خواب ببيند به روغن آغشته است ، نشانة آن است كه به پيشرفتهاي غيرقابل باور دست خواهد يافت .

// //

نظرات  

 
-2 تعبیر خواب روغن ریختنتینا پنجشنبه 03 شهریور 1390 ، ساعت 09:09
من در خواب دیدم یک دبه روغن مایع بی بو را روی زمین ریختم تعبیرش چه میشود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 نان روغنیفاطمه دوشنبه 03 بهمن 1390 ، ساعت 19:49
سلام دیشب در خواب دیدم که خمیر در روغن سرخ میکردم(نان روغنی )وبسیار خوشرنگ و بو شده بودن تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب روغن سیاه و یا قیرنجمه سه شنبه 19 دی 1391 ، ساعت 16:32
سلام من 25 صفر عصر سه شنبه در خواب دیدم که از جایی روغن سیاه می ریزه و من بعد با لباسم نشستم داخلشون و لباسم به آن اغشته شد و تو خوابم روغن سیاه بود و بعد رفتم خونه انگاری قیر بودن تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابم چیه؟فاطمه جمعه 17 خرداد 1392 ، ساعت 20:00
سلام...خواب دیدم از سر شونه هام روغن فوران میکنه مثل یه کوه آتشفشان... تعبیرش چی میشه؟لطفا سریعتر بگین.ممنون...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خوابم چیه؟ضحی چهارشنبه 05 شهریور 1393 ، ساعت 09:32
شما انسان تلاشگر ی هستید و با تلاش برای خانواده و حتی دیگران روزی خواهید رساند

شانه مساوی بار مسولیت روغن مساوی روزی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 ریختن روغنELVAS جمعه 17 آبان 1392 ، ساعت 12:29
دیدن ریخته شدن حلب روغن به چه معناست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب روغن - چربیمریم دوشنبه 06 بهمن 1393 ، ساعت 08:26
باسلام خواب دیدم رفتم خونه همسایه وبوی روغن حیوانی میومدداخل آشپزخونه ک واردشدم مقدارزیادی ازروغن حیوانی رودیدم وانگشت داخل روغن کردم وازاون خوردم تعبیریش چیه لطفازودجوابموبد ین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب روغن - چربیامير جمعه 04 اردیبهشت 1394 ، ساعت 09:02
سلام من خواب ديدم از قابلمه خورش فسنجون روغن زيادي سر ريز ميشه وميريزه كف اتاق لطفا تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابماهی. دوشنبه 30 فروردین 1395 ، ساعت 06:03
سلام من دیشب خواب دیدم که مادرجونم به تمام پاهام یه روغنی یا پمادی میمالید و من حتی معذرت میخام شرت هم پام نبود وایشان این قسمت از بدنم را هم دید و من اصلا زیاد خجالت نکشیدم.. خیلی یه جوری بود این خواب . میشه تعبیرشو بهم بگین؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !