روغن در خواب و تعبیر آن از طرف بزرگان 

محمدبن سيرين گويد: 

روغن درخواب، مال و نعمت بود و بعضي ازمعبران گويند كه روغن در خواب ميراث است. اگر بيند روغن گاو داشت يا كسي بدو بخشيد و از آن همي خورد، دليل كه هم مال يابد و هم ميراث و روغن دنبه و روغن كنجد و روغن زيتون اين ها جمله، دليل كه علم و حكمت و دانش يابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردي دهقان روغن خيري و روغن زيتون منفعت بود از مردي عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردي روستائي و  روغن قسطين و روغن قسط منفعت است از روميان. اگر بيند همه تن وي به روغن آلوده گشته بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند روغن بر سر مي ماليد، دليل كند بر زينت و ارايش دنيا. اگر روغن خوشبوي ديد چون روغن گل و روغن ياسمين و بنفشه و آن چه به اين ماند، دليل كند بر زينت و آرايش دنيا، زيرا كه جمله روغن ها خوش بود و در تاويل ثنائي نيكو بود. اگر بيند آن روغن ناخوش و گنديده بود، دليل كه مردمان او زشتي گويند.

تعبیر خواب دیدن روغن و چربی در خواب
چربی

ابراهيم كرماني گويد:

 روغن زيت مال و نعمت باشد. اگر بيند روغن بي اندازه بر سر مي ماليد، چنانكه روغن از سر او مي چكيد، دليل بر اندوه و مصيبت كند. اگر بيند كسي روغن بر سر وي مي ماليد، آن كه روغن مي ماليد، از بهر كاري با  وي مكر و حيله سازد.

جابرمغربي گويد: 

روغن ها خوردن و بر خود ماليدن جمله آرايش است، لكن اگر بي اندازه بود غم و اندوه است. اگر بيند روغن بر سينه خود مي ماليد، دليل كه سوگند به دروغ خورد.

اسماعيل بن اشعث گويد: 

روغن ها به تاويل غم و اندوه بود مگر روغن زيت كه كه خوردن آن مال بود و در ماليدن بد بود. اگر بيند تن خويش را به روغن زيت ماليد، دليل كه سوگند خورد به دروغ و قول خلاف كند. اگر جامه خويش به روغن آلوده بيند، دليل كه اندوهگين شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: روغن خوش به خواب ديدن، دليل بر شش وجه است. اول: زن خوب روي. دوم: كنيزك با جمال. سوم: ثناي نيكو. چهارم: منفعت. پنجم: سخنهاي خوش. ششم: طبعهاي نيك. و روغن گنديده، دليل بر سه وجه است. اول: زن. دوم: مرد فاسق. سوم: سخنهاي زشت به انكار. و بدان كه روغن گير درخواب ياري دهند و كسي بود كه با وي بياميزد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 ديدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زيتون که از روغن هاي مبارک است. چنان که در خواب ببينيد که روغن زيتون مي خوريد به مال و نعمت مي رسيد و پولي از راه درست به دست شما مي آيد. برخي از معبران روغن را ميراث دانسته اند و برخي مال و نعمت و روي هم رفته ديدن روغن در خواب خوب است. اگر در خواب ببينيد که ديگري روغن به سر شما مي مالد فريب مي خوريد و کسي که روغن مي مالد  به شما دروغ مي گويد و مکر و نيرنگ در کارتان به کار مي برد و اگر شما به سر ديگري روغن بماليد همين تعبير را دارد که شما او را مي فريبيد. ابن سيرين از اشعث نقل مي کند که روغن ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زيتون که مال و نعمت است. اگر ببينيد که لباس شما به روغن آلوده شده غمين و اندوهگين مي شويد. ديدن روغن هاي خوشبو در خواب عموما خوب است.

 

1ـ اگر خواب ببينيدبه چيزي روغن مي ماليد ، علامت آن است كه براي روبرو شدن با برخي از حوادث نيرويي زياد صرف خواهيد كرد .

2ـ ديدن مقدار زيادي روغن در خواب ، علامت دست زدن به اقدامات لذتبخش فراوان است .

3ـ اگر كسي خواب ببيند روغن خريد و فروش مي كند ، علامت آن است كه روابط عاشقانه اي ناموفق را تجربه خواهد نمود زيرا توقع او بيش از حد معمول است .

4ـ اگر زني خواب ببيند به روغن آغشته است ، نشانة آن است كه به پيشرفتهاي غيرقابل باور دست خواهد يافت .

همچنین تعبیر روغن پسته وبادام و گردو را نیز مطالعه فرمایید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب سلاح

بدان كه سلاح به تازي آلت جنگ است و آن دليل بر قوت و بزرگي و دولت كند.

نام های ایرانی - اسم پسر - حرف ب

رديف نام ريشه زباني شرح و معني 1 بابا کردی   با ا

تعبیر خواب یاقوت کبود

ديدن ياقوت كبود در خواب ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت . ت

loading...

راهنمای خرید

loading...