clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب - تعبیر خواب پادشاه

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: دوازده چيز است كه بيننده خواب را، دليل بر پادشاهي است. اول: آن كه بيند كه پيغمبر(ص) او امام گرداند. دوم: آن كه بيند كه علم شريعت ورزد. سوم:آن كه گوش پيغمبر پيش خود بيند، يعني منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن كه بر منبر او خطبه كرد. پنچم: آن كه جامه رسول (ص) بر ت ن او است. ششم: آن كه انگشتري بيند كه در انگشت دارد. هفتم: آن كه بيند ك او آفتاب ياماهتاب گرديده. هشتم: آن كه  بيند تن او رودخانه شده است. نهم: آن كه بيند كه چشم او ديوار شهر گشته است. دهم: آن كه بيند كه چشم او محراب مسجد جامع شده است. يازدهم: آن كه پادشاه او را انگشتري دهد. دوازدهم: آن كه بيند كه چشم او مانند گاوي شده است. اين دوازده چيز در خواب ديدن، دليل بود بر يافتن سلطنت و پادشاهي.

حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه پادشاه او را جامه داد و كلاه داد، دليل كه بر مردمان خويش رئيس و الي گردد. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه است پاكيزه، دليل بود بر شرف و اقبال و صلاح كار ودرازي عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه چركين و دريده بود، دليل بود بر بدي حال پادشاه و عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه دستار است، چنانكه در روزگار رسول (ص) بر سر صحابه است، دليل كه به پادشاه عدل و انصاف برسد. اگر بيند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او شد، دليل كه مملكت جهان بگيرد و بر آن قرار گيرد. اگر بيند پادشاه شد، دليل كه بيننده خواب توانگر شود. اگر بيند پادشاه در كوچه يا در سراي او درآمد، چنانكه در آمدن او به زاري و انكار است، دليل است كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه. اگر بيند در آمدن او آنجا چيزي منكر نبود، دليل است هيچ مضرت و زيان به اهل آن موضع نرسد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پادشاهي بمرد و دفنش نكردند و بر وي نگريستند و جنازه او برنداشتند، دليل است بعضي از سراي او خراب شود و باشد كه متفكر دل و رنجور شود. اگر پادشاه به خواب بيند كه كعبه سراي او است، دليل كه هرگز در مملكت او زوال نباشد و از دشمن ايمن است. اگر ديد به كسي سلام مي كرد و يا كسي بدو سلام كرد، دليل ايمني است از غم و اندوه و خلود. اگر پادشاه بيند كه رسن در دست داشت يا دست در رسن  زده است، دليل است كه به راه راست رود و بر جاده عدل و انصاف اقامه نمايد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند در نزد پادشاه بزرگ بود، دليل است كه از پادشاه بهره ونصيب يابد. اگر پادشاه را در لباسي نيكو بيند، در سرائي يا در كوچه اي كه منسوب به او است، دليل است بر زيادتي وبزرگي پادشاه و ولايت و عزت و جاه وي و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بيند در پادشاه نقصاني است، تاويلش به خلاف اين  بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پادشاه به روي ختفه است، دليل است پادشاهي بر وي بماند. اگر پادشاه بيند كه به زمين فرو شد، دليل كه مردي پادشاه را حرمت و منزلت بيفزايد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي پادشاه را گشاده روي و خرم بيند، دليل است كه كار او گشاد شود. اگر كسي وزير پادشاه را به خواب بيند، دليل است كاري كند كه زود به صلاح بازآيد. اگر حاجت پادشاه را بيند، دليل كه از شغل ها فروماند و  عاقبت به مراد برسد. اگر نديم پادشاه را بيند، دليل است او را از كسي ملامت رسد. اگر ملازمان پادشاه را بيند، دليل است كه شغل و عمل او به صلاح آيد. اگر اعوان و نديمان پادشاه را بيند، دليل است كه كار او گشاده شود. اگر وزيران پادشاه را بيند، دليل است كه كسي او را ملامت كند و چيزي كه از دست او رفته بود، به دست او بازآيد. اگر چاكران وكيل را بيند، دليل نمايد كه كسي او را ملامت كند كه از شغل دون عاجز شود. اگر پرده دار پادشاه را بيند، دليل است كه كار بسته او گشاده شود. اگر مقنعه زن پادشاه را بيند، دليل است كه كسي را وعده دهد به دروغ. اگر زندانيان پادشاه را بيند، دليل بود كه غمگين و مستمند شود. اگر جلاد پادشاه بيند، دليل است كه مراد او زود حاصل شود. اگر دبير پادشاه بيند، دليل است آن چه مي جويد بيابد. اگر صلاح پادشاه را بيند، دليل است كه از زني منفعت يابد، اگر ركابدار پادشاه را بيند، دليل كند كه سخن دروغ و بي حاصل شنود. اگر غاشيه دار پادشاه را بيند، دليل كه او را غم و اندوه رسد. اگر جامه دار پادشاه را بيند، دليل است كه كار او نيكو شود. اگر دوات دار پادشاه بيند، دليل كه او را زنان چيزي حاصل شود. اگر خوانسالار پادشاه را بيند، دليل است خرم شود و مال حاصل نمايد.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند پادشاه به شهري درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه كرد، دليل نمايد كه كار آن شهر نقصان و آفت پذير بود. اگر بيند كه پادشاه در شهر او يا خانه او بخفت، دليل كه پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرمايد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: به عقيده فرويد و با توجه به تئوري سمبوليسم در خواب او پادشاه در خواب هايي که ما مي بينيم سمبول پدر است. همان طور که جاي ديگري از اين کتاب نقل شده فرويد معتقد است اشياء و عوامل و همه چيزهايي که زندگي ما را پر کرده اند در خواب به صورت سمبول هايي ظاهر مي شوند و او مي گويد سمبوليسم جالب ترين فصل تئوري خواب است و به عنوان شاهد نمونه هايي نيز مثال آورده است. اگر نظريه فرويد را  قبول داشته باشيم که درست به نظر مي رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. معبران و خواب شناسان کهن ايراني و اسلامي نيز تقريبا همين عقيده را دارند يعني مي گويند خيلي چيزها در خواب مظهر و نمونه چيزهاي ديگري هستند که در زنگي روزانه آنها را لمس مي کنيم. در همين کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتيم که معبران اسلامي معتقدند که آفتاب يا خورشيد در خواب هاي ما پدر است. ماه مادر و ستاره هاي ديگر به همين ترتيب معرف اشخاص ديگر مي باشند . به خصوص فرويد تاکيد دارد که پدر به خصوص اگر سختگير و مستبد و يکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلي مي شود. با اين تعريف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص ديگري که در زندگي ما آمر و حاکم هستند مي توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئيس، کارفرما، معلم و يا هر کس ديگري که در مقام مقايسه ما خويشتن را در مقابل او ضعيف و بي مقدار مي دانيم. با اين مقدمه مي توانيد پادشاه را در خواب خود بشناسيد کيست و روياي شما از چه کسي با شما سخن مي گويد. اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ را ببينيد که بشاش و خوشحال و راضي است خوب است و خواب شما از سکون و آرامشي که در زندگيتان پديد مي آيدخبر مي دهد. اگر پادشاهي مرده باشد و شما او را زنده ببينيد خواب شما مي گويد که در روزهاي آينده با شخصي رو به رو مي شويد و برخورد داريد که مي تواند در زندگي شما تعيين کننده باشد. اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمي به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعليق مي يابد و اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبي بي تفاوت مي گذريد بي آنکه از آن سود ببريد و بهره مند شويد. اگر ديديد که پادشاه وارد خانه اي شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زيان وارد مي آيد ولي اگر متعلق به خود پادشاه بود سودي براي بيننده خواب متصور است. چنانچه پادشاه را اندوهگين و گرفته خاطر ديديد خواب شما از يک غصه خبر مي دهد. اگر بيننده خواب ببيند که با پادشاه نشسته و صحبت مي کند يا بر سر سفره قرار گرفته و غذا مي خورد گرفتار غم و اندوه مي شود و بين او و خانواده اش جدائي مي افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره ديديد و خودتان کنار او نشسته بوديد، خواب شما از عمر طولاني خبر مي دهد. چنانچه دختر جواني خود را با پادشاه ببيند خواب او از عشق و ازدواج خبر مي دهد و اگر پسر جوان و مجردي خويشتن را با پادشاه ببيند بايد نگران يک رقابت عاطفي باشد و شکست در عشق را بپذيرد. اگر در خواب ديديد که به تماشا ايستاده ايد و پادشاه با اتومبيل مي آيد و از مقابل شما مي گذرد مترصد دريافت خبري بزرگ باشيد. اگر ديديد از جائي که هستيد پادشاه سوار ماشين شد و رفت امنيت و فراغت مي يابيد و نگراني و تشويش شما زايل مي گردد و اگر ديديد جائي که هستيد پادشاه آمد و پياده شد گرفتار بلايي مي شويد و محدوديت براي شما به وجود مي آيد و اگر ديديد که با پادشاه به سفر مي رويد نيکو خوابي نيست.

 

1ـ ديدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود مي كوشيد غرور را از خود دور كنيد . اما جاه طلبي همچنان بر شما حاكم است .

2ـ اگر خواب ببينيد پادشاهي تاجدار هستيد ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان و همكاران خود به مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .

3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگيريد ، نشانة آن است كه براي كوتاهي در انجام وظايف خود سرزنش خواهيد شد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند به حضور پادشاه رسيده است ، نشانة آن است كه با مردي ازدواج خواهد كرد كه از او حساب مي برد . اما اگر خواب ببيند از جانب پادشاه مورد التفات قرار مي گيرد ، علامت آن است كه بر مقامي والا ارتقاء مي يابيد و از روي تفاهم با مردي ازدواج مي كند

نظرات (65)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب ديدم شوهرم پادشاهي تاجدار گشته وداراي خدم وهشم وملك ميباشد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

با توجه به نکاتی که گفته شده، احتمالاً تعبیر خواب شما این است که همسرتان به مقام و موقعیت بالاتری در محل کار خود دست خواهد یافت و در شغل خود ترقی خواهد کرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم که ******************* در خوابم آمده و مشکل مالیم را بهش گفتم و او به همان مقدار پولی که نیاز داشتم به من داد... خیلی برام عجیبه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

گرفتن پول بد هست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

محمدرضا شاه پهلوی و ملکه فرح را در خواب دیدم که به شیراز آمده بودند و خیلی خوشحال بودند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام
اتفاقا من هم همین خواب را دیدم که محمد رضا شاه و مفرخ همراه دو دخترش مهمان من شده اند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم که *******************به خانه مان آمده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من هم در خواب ************ رادیدم به خانه ی پدربزرگم آمده من هم آنجا بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه احمد نجات در خانه ما أمده . و او از خانه ما
يك تفنگ چه خورد از طريق يك آله كه در دست داشت پيدا ميكنه
من خيلي ترسيده بودم اما او برم چيزي نگفت. اگر ميشه لطف نموده
تعبيرش را ارسال كنيد متشكرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم آقای ************ به خانه پدربزرگم برای افطار آمد ومن هم آنجابودم تعبیرش چیه؟لطفا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبیرش راحته.
تا هفت سال تو خونه بابابزرگت قحطی میاد. بعدش اگه زنده موند باید 7سال جمع کنه تا دوباره به حالت اول برگرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

بابا یوسف زمانهههه خخخخخ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تورم نقطه به نقطه تک رقمی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من ديدم كه ريس جمهور مان پيشم امده همراي چاي مي نوشه و همرايم قصه ميكرد من يح جاي نماز رو زير پياش انداختم و او باليش نشت نمي فهمم كه تعبيرش چي خاد بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

يك بار ديگر خواب ديدم كه ريس جمهور من را از دستم گرفته و جاه هاي قديمي و قيمتي رو برم معرفي ميكرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم آقای ************ من را می شناسد و همراه ایشان به مناطق مختلف رفتیم و بعد ایشان عمامه خودشان را برداشتند و باهم به زیرزمین رفتیم و من از ایشان خواسنم عمامه خود را در نیاورند اما ایشان گفتند نگران من نباش.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب ديدم كه دوست خيلي عزيزم برايم پول يعني ١٠٠ دلار ميدهد اما من پول را نمي گيرم به زمين مي افته

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم رییس جمهور شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

خوبه. انشاءالله در کارتان ترقی می‌کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم رییس فدراسیون فوتبال شدم و یه جمعیت عظیمی اومدن و من براشون از روی یک بلندی سخنرانی میکنم و جمعیت شدیدا تشویق میکنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم رفتم خونه ریس جمهوراشرف غنی باش حرف میزنم مشکلات رابهش میگم اخرشم باخانم وفرزندش نشستم وع**** میگیرم .لطفاتعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ممنون از لطفتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام محترم !
من خواب ديدم كه با رئيس جمهور در يك باغ هستم همراى ما يك شخص ديگرى هم است ! و نشسته سر دو پا با اشرف غنى سبزى پخته شده (پالك) ميخوريم ، بعداً اشرف غنى قاشق را ميگيرد به كسى كه نزد ما است به اون پيش ميكند كه بخورد!
و من با خود ميگم به فكر من هيچ نيست ، به اون غذا ميدهد!
بعداً همراى اشرف غنى شوخى زبانى ميكنم اون با اندك چشم خشين مى نيگرد به سويم و من لبخند ميزنم ، بعداً داخل باغ تماشا ميكنيم
اما باغ آنقدر سر سبز نبود كه بأيد در خواب باغ خوب تر سبز باشد
سپاسگذار ميشوم اگر تعبير درست ميدانيد بنويسيد والسلام!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام بنده 5 ماه پیش عقد کردم، خواب دیدم پسری که قبلا دوستم داشته و منم دوستش داشتم به خوابم اومده و در حالی که در دستم حلقه ام هست از من با خوشحالی میخواد که باهاش برم و ازدواج کنیم در حالی که با شاه و همسرش که با اون مرد دوست هستن به پیک نیک میریم اون پسر به من میگه که برام لباس عروس خریده و مبگه که با همسر شاه برای من حلقه خریده، اون پسر خیلی خوشخال بود، در حالی که من گیج بودم و دلم میگفت از اونجا برم. لطفا بگید تعبیر خواب من چیه؟
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ریس جمهور د بغلم پناه آورده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم رئيس جمهور اوباما دارم باهاش حرف ميزنم و ميگه انشالله همه چي درست ميشه و من خودم ايراني هستم و خلاصه من بوسيدمش

لطفاً تعبير فرماييد
متشكرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

بنظرمن دیدن خوابهابستگی به نوع تغذیه ماوهمچنین زمان خواب دیدن وباورهای مادارد,اگرخوابه ایمان راباورکنیم که اتفاق میافتدپس چنین میشود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

علاحضرت محمدرضا شاه رو در خواب ديدم كه بسيار شيك و با ابهت نشسته و جهت دست بوسي رفتم و اداي احترام كردم
عالي بود خيلي سبك شده بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام و درود بر همه

ایدمین محترم یا کدام دوست که معنی خواب من را برایم تعبیر کند.

شب نهایت پریشون و بد حال نا امید که پند سال شده سرگردان هستم .

خواب دیدم در خونه من برای احترام و تبریکی و احوال پرسیدن اومده بود که نهایت در مقابلم عاجزی نشان میداد البت یک پادشاه مسلمان و ادم بسیار مشهور که فی الحال هم پادشاه یک کشور است. همچنان من وپدرم مشغول بر اماده کردن غذای خوب برای پادشاه و مهمانها شدیم - اغلب فکر میکنم روز عید بود.

پادشاه در حق خوبی های من به دیگر اشخاص صحبت کرد وازم سبب پریشونی پرسید . من در رابطه با ازدواجم مشکل بهش گفتم برایم گفت این مشکل شما خودت میتونی حل بکنی. البت پادشاه در حالت نهایت شدید احترام برای من و خانواده من بود.

خب ای مختصر خواب بود
البت من دوو مشکل دارم هر دوو اهداف مشروع هستند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم در یک پارک بارییس جمهور مواجه شدم.همه جورادم اونجابودن.از مریض بگیر تا ****انی که تنشون توخاک بود سرشون بیرون.بارییس جمهور روبوسی کردیم واودرمورد رشته تحصیلیم پرسید وگفت رشته بسیارخوبیع ودخترشم همون رشته رومیخونه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من در خواب دیدم که آیت الله *************** (دامه برکاته) مرا به نماز سفارش می کند (این اتفاق در دانشگاه محل تحصیلم که 9 سال پیش از آنجا فارغ التحصیل شدم، بود) و می گوید جوان چرا نماز نمی خوانی و من از اینکه ایشان از کجا می داند من نماز نمی خوانم متعجب می شوم و یا حسین می گویم و ایشان از این من تنبیه شدم راضی می شود. لطفا اگر می شود تعبیر خوابم را برایم ایمیل کنید. بسیار ممنون/ البته بعد از اون خواب نماز می خوانم/ این هم بگم قبل از این موضوع اصلا به ایشان فکر نمی کردم و شاید هفته ای یکبار در موردش صحبت نمی کردم و در کل بی تفاوت بودم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام من در جايی خوندم که خواب ديدن ايشان يعنی حقيقت ولايت را ديدن که همان امام زمان هستند چون ايشان برای هر ****ی با چهره واقعی ظاهر نميشوند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من پسری جوان هستم و خواب دیده ام باراک اوباما! را در خیابانی دیدم و ب محل کار بردم ووب زور ب زبان اینگلیسی با او صحبت کردم و بغل او خوابیدم !!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام به امید موفقیت های بشتر شما
محترم
من خواب دیدم که نزد رییس جمهور بازنشسته هستم و در حالی اشک میریزد از چشمانم به او میگویم از زمانی که شما رفته اید وضعیت کشور بسیار خراب شده. او به نگاه میکنم و میگویم تو که این قدد کشورت را دوست دای باید تقدیر شوی و کتابچه بانکی خود را میگیره و برایم مقداری در جک مینویسد و بعد امضا برایم میده.
میشه تعبیر اش را برایم بفرستید.
تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم که جفت دستهای پسرم را تا مچ دست با ناراحتی وگریه میخورم
میشه تعبیرش رو برام بفرستید
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام درخواب دیدم اقای ************ امده شهرمان اولین نفر با او ملاقات کرده ام مشکلاتم را اطلاع دادم به ام کمک کرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیدم ریس جمهور (************) به خانه ما امده و میخواهد خانه ی مارا بخرد تعبیرش چیه ؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با محمد رضا شاه دوست هستم ود، خانه او هستم هیچ کاری بغیر از محبت درونی نیست بی، از یک بوسه معمولی که من از صورت او کردم فرح هم در آن خانه و د، قسمت خودش بود و رفتار او دو گانه بود در خفا با شاه خوب نبود و شاه انگار مرا برای نیاز عاطفی میخواست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم به پادشاه از اوضاع شکایت میکنم.او هم با گشاده رویی به من گوش میده بعد باهم نماز جماعت خوندیم دقیقا تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم از احمدی نزاد برای ریس جمهوری حمایت میکردم تعبیر خواب من چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

منم خیلی خواب دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم به آقای *************** سلام کردم ايشون هم با محبت جواب منو دادن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من سه بار تا حالا خواب ديدم اقاي خامنه اي مياد منزلم هر سه بار با هم ميريم بيرون بيرون از خانه بيابان است و يك هيت از انجا رد ميشه ما هم ميريم داخل هيت عزا داري همه پابرهنه هستند و روي پرچم هيت نوشته هوالباقي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

هر سه بار در بدترين شرايط زندگي بودم از هر لحاظ و پرچم داراي ضمينه سياه و با رنگ سبز نوشته بود هوالباقي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مهشاد    تعبیر خواب (آرشیو)

حتمی حتمی به نجف میری اونم تو یه تارخ شلوغ مثل عاشورا یا اربعین اگه این پیامو دیدی به خاطر بسپار

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم دوباره شاه برگشته تو خواب اين دوران يادم بود و داشتم فكر ميكردم وميگشتم و خوشحال بودم كه شاه برگشته و راحت شديم شهر خيلي خراب شده بود بعد اون داشت درباره مي ساختش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعريف امام جمعه در خواب از اينجانب به خاطر كار نيك كه جمع كردن دانه هاي برنج كه روي فرش افتاده بود ودر ان مجلس فرماندار نيز حضور داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم با جناب آقای *************** دارم چیزی میخورم
وبه من نگاه میکرد و لبخند میزد و شخصی در کنار ما ایستاده
بو م گریه می کرد
امیرحسین قادری

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم معشوقه ي شاهزاده هستم كه نمي گذارند با من ازدواج كند،
ولي او در نهايت از همسرش جدا مي شود و با من ازدواج مي كند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم رهبر اومدن منزل ما و داشتن درباره گیاهان سمی اطلاعات میدادن ولی لباس ************ت نداشتن،بایک شلوار قهوه ای کتان وپیراهن صورتی رنگ اومده بودن.پدرم مشغول کاری بود که انگارعجله هم داشت.توی رفت وامدهای پدرم یه لحظه داشتن ازپله هایی که خیلی لیز بود بالا میرفتن و رهبر هم کنارشون داشت عبورمیکرد ولی بالارفتن خیلی سخت بود.پدرم که انگار دل خوشی هم از رهبرنداشت و رهبرهم با اهسته بالارفتن،مانع فعالیت پدرم شده بود،باعث ایجاد درگیری شد.پدرم رهبر رو هل داد به سمت پایین و رهبر درجا فوت کرد.منم که شاهد این صحنه بودم،شروع کردم به جیغ زدن و مدام میگفتم وای مرد،بابا کشتیش!
توی همین حالت با ترس ازخواب بیدارشدم.
حالا تعبیرش چیه؟!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مهشاد    تعبیر خواب (آرشیو)

ترس و وحشت ایمن شدن هست خوابت تعبیرش اینه که پدرتون مانع سر راهشو بدون اینکه مشکلی براش بوجود بیاد از سر راهش برمیداره و باعث شادی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم داخل حرم امام رضا هستم درست بالای سر مزار و اقای *************** هم وارد ضریح شدند و درها بسته شدند و فهمیدم که اقای *************** قصد دارند انجا نماز بخوانند و من نیز به ایشان اقتدا کنم و فقط من و ایشان داخل ضریح بودیم . خیلی دوست دارم تعبیرش را بدانم لطفا اگر برایتان مقدور است پاسخ را ایمیل کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مهشاد    تعبیر خواب (آرشیو)

تو یه مشکلی داری که شاید به نظرت اون مشکل بزرگه ولی مشکلت به زودی حل میشه و به دست فراموشی سپرده میشه و اینه تو بسیار خوش قلب و پاکی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ممنون از سایت خوبتون
خیلی کامل بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مهدی

سلام خواب دیدم ************ دوباره رئیس جمهور شده و مردم زیادی رو می دیدم بعد گفتند اشتباه شده دوباره آرا رو شمردند وزیر کشور رحمانی فضلی اومد پشت تریبون گفت آرا رو شمردیم درست بوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. زینب

سلام
داییم خواب دیده بود که انگاری پادشاه بوده و بش گفتن پادشاهیت ب یکی دیگه میرسه (یکی از بچه هاش)
میشه تعبیرشو بگین لطفن
سپاس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Atena

سلام من خواب دیدم ب گذشته سفر کردم رفتم ب زمان پادشاهی کوروش ولی قبلش تو خواب تو گوشم میگفتن میریم پیش زوالقرنین انگار ملکش یکم فرمان روایی میکرد ولی خود کوروش میتونست از قبر یا تابوتش بیاد بیرون انگار خدا بهش قدرت داده بود وقتی فهمید من اومدم اونم اومد بعد رو ی جایی بالایی بود با زنش زنشم خیلی زیبا بود بعد انگار برا مردم شهرش حرف میزد قبلش بمن گف اسمت چیه بعد گف تو طیب کوچکی من طیب بزرگم من کوروش بزرگم بعد انگار خیلی قدرت داشت تو اسمون با دست اشاره میکرد دو یاددگار بمن داد ی سنجاق سینه ی چیزی مث نشان بود شکل خورشید بود از جنس طلا و ی چیز زنجیری بود ک انگار پایینش یی چیزی بش وصل بود در مورد خودش نوشته بود بعد خیلی رابطش با مردمش صمیمی بود و حرف میزد من ی رقصی اونجا دیدم همون رقصی ک تو مولاناس لباس سفید میپوشن میچرخن تو خودشون بعد خودشون ب ترییب ب پشت سریشون حرفا پادشارو میگفتن چون بلند گو نبود در گوش همه دیگ میحرفیدن
تعبیر خوابم چیهه خیلی ذهنم مشغوله

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

من در خواب دیدم در یک مغازه هستم و پادشاه داخل مغازه میاید و من و صاحب مغازه و پادشاه و دستیار پادشاه با هم چندین ع**** میگیریم و با پادشاه چند مغازه ای را میگردیم و پادشاه خوش است ازین که با ما راه میرود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

لطفا پاسخ بدهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تارا

خواب دیدم که رییس جمهور یه کشوری رو دعوت کرده بودیم برای شام تعبیرش چیه?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مهشاد    تارا

سیاست های اون کشور رو تقریبا کشورمون پیاده میکنه .احتمالا البته باید بنویسید کدوم کشور بوده اا تعبیرش مشخص بشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Amir

سلام،خواب دیدم داریوش شاه با تاجی بزرگ بر سر بود و من نزاره گرش شده بودم..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. یاسی

سلام من خواب دیدم كه شوهرم رییس جمهور شده است و در حال آراستن خود است همه اهل منزل خوشحال بودند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. یاسی

تعبیرش چیه؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. melek iranli

خواب دیدم زن پادشاه هستم و از پادشاه حامله هستم .... تعبیرش چی هست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول