clear
event

زير دست بودن براي مرد در خانواده مشكل است ولي براي زن نه

برچسب ها style

description توضیحات

«مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آنكه مردان از مال خود بايد به زن نفقه دهند...» آيه 34 سوره مباركه نساء
همانطور كه مي دانيد مسئله طلاق و از هم پاشيدگي خانواده ها يكي از مسائلي است كه به دليل شيوع بي رويه و بي حد و حصر توجه همه صاحبنظران و كارشناسان امور اجتماعي و خانواده را به خود جلب نموده است. البته اين مسئله در جوامع غربي و كشورهايي كه از لحاظ صنعتي و علوم طبيعي پيشرفته تلقي مي شوند به دليل فاصله گرفتن با ارزش هاي ديني و جايگزيني ارزش هايي به ظاهر روشنفكرانه و بشردوستانه به بهانه رسيدن زنان به حق و حقوقشان، چشمگيرتر است. لذا بنده به عنوان شهروندي مسلمان و شيعه مذهب بر آن شدم تا با استناد به قرآن كريم و پاره اي از استدلالات عقلي به تبيين و بررسي يكي از علل و شايد عامل اصلي اين پديده (از هم پاشيدگي خانواده ها، وجود نزاع و كشمكش بي مورد و بيش از اندازه در آنها و تزلزل در بنيان خانواده) كه چيزي جز «تضعيف مديريت» دراين گروه كوچك نيست بپردازم و از دست اندركاران نشريه كيهان خواهشمندم با رعايت بي طرفي نسبت به چاپ اين مقاله دراين روزنامه مردمي اقدام فرمايند. در ابتدا بحث را با اين سؤال آغاز مي كنيم كه آيا تا به حال فكر كرده ايم كه چرا و به چه دليل بايستي در برابر اسلام و احكام و قوانين اسلامي راه تسليم را درپيش بگيريم؟ و چرا پيغمبر اسلام(ص) فرموده است كه سعادت و خوشبختي آدمي درگرو اطاعت كامل از خداوند است؟ جواب اين سؤال خيلي واضح است به اين دليل كه عقل ما قطره اي از اقيانوس بي منتهاي عقل الهي است و قادر به درك بعضي از حكمتها و مسائل نمي باشد و لذا اگر با اين عقل كوچك نتوانستيم حكمت بعضي از احكام و قواعد اسلامي را دريابيم نبايد آنها را رد كرده و يا درصدد تعيين جايگزيني براي آنها باشيم.
در دين مبين اسلام و مذهب تشيع مقام ر ياست در خانواده برعهده مرد است كه در اينجا به تجزيه و تحليل اين مسئله با تكيه بر ادله عقلي مي پردازيم:
الف- از لحاظ اجتماعي هرگروه براي نيل به اهدافش نيازمند يك مدير است و وجود رئيس و مدير جزو اركان اصلي هرگروه مي باشد اگر خواسته باشيم در مقياس وسيع مثالي بزنيم حكومت صدام را در كشور همسايه عراق مدنظر قرار مي دهيم: صدام فردي ديكتاتور، فاسد و ستمكار بود و بيدادگري و جنايات او بر هيچ كس پوشيده نيست اما با وجود اين به محض سرنگوني حكومت وي پس از حمله آمريكا و انگليس تا زماني كه اعضاي دولت جديد روي كار آمدند هرج و مرج به گونه اي عراق را فراگرفت كه غارتگران و فرصت طلبان در ملأعام به مغازه ها و خانه هاي مردم هجوم برده و اموال آنان را به يغما بردند اين نشان مي دهد كه وجود يك رئيس و حاكم- هرچند ظالم و خودرأي- از نبود او در گروه بهتر است و خانواده نيز به عنوان يك گروه كوچك از اين قانون مستثني نيست. البته بايد رئيس خانواده قاطع و درعين حال رئوف باشد.
ب- از ديدگاه روانشناسي مرد موجودي مغرور است (البته اين غرور به معناي تكبر نيست) و زيردست بودن در خانواده براي او بسيار دشوار و در بعضي از مواقع نيز غيرممكن است اما زن موجودي عاطفي و انعطاف پذير است و زيردست بودن براي او به اندازه يك مرد مشكل ساز و غيرقابل تحمل نيست.
ج- برهيچكس پوشيده نيست كه قوه عقل و منطق در مردان عموما غالب بر احساسات مي باشد (مگر در موارد استثنا) و درعوض زنان از احساسات بالايي برخوردارند كه ممكن است در برخورد با مسائل مختلف قوه تفكر و منطق آنان را تحت الشعاع قرار دهد.
د- عدالت خداوندي به معناي برقراري تشابه بين افراد نيست بلكه عدالت خداوند به معناي قراردادن افراد و اشياء در جايگاه شايسته خود و بهره مندي هرشخص نسبت به قابليت ها، استعدادها و توانايي هاي اوست. زن و مرد هر كدام ازتوانايي ها و استعدادهاي مخصوص به خود برخوردارند و براين اساس مديريت خانواده با تكيه بر قابليت هايي كه در مرد وجود دارد به وي سپرده شده است و درعوض زنان چون از احساسات و عواطف بالا و همچنين والايي بهره مند هستند مسئوليت پرورش فرزندان را كه امري بسيار مهم و خطير است برعهده دارد و فرزندان رشيد در دامن زنان پرورش مي يابند و اين از حيث معنوي ارزشي كمتر از مديريت ندارند. چونان كه حضرت امام خميني (ره) فرمودند: «از دامن زن، مرد به معراج مي رود.»
هـ - با توجه به مبحث بالا خداوند در رابطه بين زن و مرد به جاي تساوي، تعادل برقرار كرده است مثلا مديريت خانواده با مرد است و درعوض زنان از تامين نفقه و مخارج افراد خانواده و يا دفاع مسلحانه در برابر متجاوزين به قلمرو سرزمين اسلامي (مادامي كه مردها حضور دارند) معاف مي باشند. راستي اگر هيچ تفاوتي بين زن و مرد از لحاظ انجام كارها و امورات روزمره وجود ندارد پس چرا زنها از خدمت سربازي معاف هستند؟ يا چرا پرداخت نفقه افراد خانواده فقط برعهده مرد است و در جامعه ما به عنوان يك وظيفه براي او تلقي مي شود؟
و- اگر از نظرگاه معنوي و عرفاني به قضيه نگاه كنيم مقام ها و سمت هاي مختلف دنيايي بيشتر نوعي مسئوليت دربرابر حق الناس هستند و نه يك امتياز.
ز- همانطور كه در ابتداي كلام نيز يادآور شديم خداوند در وضع كردن هر حكم، حكمتي دارد كه شايد عقل و قوه تفكر ما قادر به درك آن حكمت ها نباشد. اگر يك اتومبيل را درنظر بگيريم سازنده و مخترع آن خود بيشتر از هركسي برنيازها و توانايي هاي آن مخلوق آگاه است و اگر قرار باشد كسي دفترچه راهنمايي براي استفاده از اين اتومبيل تهيه كند سازنده آن بر هر شخص ديگري ارجح است و لذا خداوند كه آفريننده انسان است و تدبير همه عالم به دست اوست بيشتر از هركسي از استعدادها و نيازمندي هاي انسان و ظرفيت هاي او آگاه است و لذا در قرآن كريم و احاديث انبياء(ص) و ائمه(ع) كه راهنماي بشر به سمت سعادت و خوشبختي است اين سمت دراختيار مرد قرارگرفته است و آدمي در هر درجه از علم و دانش در جايگاهي نيست كه در رد يا اثبات آن مباحثه يا تبادل نظر كند.
ضمنا نبايد از نظر دور داشت مرد براي اعمال مديريت بايستي قدرتمند بوده و از مكانيزم ها و اهرم هايي براي پيشبرد اهداف خانواده و برقراري نظم و انضباط برخوردار باشد كه قرآن كريم به چند مورد از اين اهرم ها در رابطه با زنان اشاره مي كند كه در آيه 34 سوره نساء به تفصيل آمده است.
تضعيف مديريت مرد در خانواده يعني تضعيف بنيان خانواده و ازهم گسيختگي آن كه ثمره اي جز بحران هاي عاطفي در جامعه و تحت تاثيرقراردادن ساير خرده نظام هاي اجتماعي نخواهد داشت. البته نبايد فراموش كرد كه مرد ضمن عهده داربودن اين سمت كه- البته مسئوليت او را در درگاه خداوند بيشتر مي كند- بايستي براي خواسته ها و نظرات افراد مختلف گروه اهميت و احترام قائل شده و در صورت معقول و منطقي بودن آنها درتصميم گيري ها لحاظ كند و بدان جامه عمل بپوشاند و در برخورد با مسائل و امورات مختلف صادقانه برخورد نمايد و بين افراد عدالت برقرار كند و بر آنها ستم ننموده و خوش رفتار باشد و درغيراين صورت با غضب خدا و در نتيجه عذاب او در دنيا و آخرت مواجه خواهدشد.
مرد موظف است مقام زن را احترام كند و بداند كه اعمال زن در خانه نه وظيفه او بلكه به قصد ايجاد مودت صورت مي گيرد، همچنان كه قرآن هم چنين مي فرمايد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library قانون کارما (از هر دست بدهی از همان دست