منوچهر مطيعي تهراني گويد:

گيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد

ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر زمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بيشتر به خاطر ترشي مزه اش آن را غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگر در خواب ببينيد گيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين است بد نيست. چنانچه کال باشد بهتر است.

ديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد

لوک اويتنهاو مي گويد :

گيلاس

خوردن آن : دعوا

چيدن آن : شادي

درخت گيلاسي پر از شکوفه : سرگرمي ، خوشبختي

کيک گيلاس : سوء تفاهم

 بیلتون گوید:

1ـ ديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد .

2ـ خوردن گيلاس در خواب ، علامت آن است كه مي خواهيد به هدفي ارزشمند دست يابيد .

3ـ ديدن گيلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختي نزديك شما است .

تعبیر سیب ,زردآلو انار ,انجیر ,آناناس ,آلو ,میوه, باغ میوه ,میوه فروشی ,میوه ها را نیز ببینید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب شاخ

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شاخ داشت، دليل است كه بزرگي و م

روانشناسی رنگ از روی تصویر خانه - 3

تعبیر خواب دوربین

1ـ اگر خواب ببينيد با دوربين به جايي نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه دگ

loading...

راهنمای خرید

loading...