حضرت دانيال گويد: 

هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند.

اگر بي وقت ميوه خورد، دليل كه مالش تلف شود وبدان هر ميوه كه به خواب بيند تاويل آن به درخت آن ميوه بازگردد يعني اگر درخت به تاويل نيك بود دليل نيكي است.

اگر بد بود، تاويل بد است و ديدن ميوه هاي ترش به خواب، دليل غم و اندوه است و ديدن ميوه هاي نارسيده، دليل بر مال حرام است.

اگر  بيند كه ميوه هاي تابستان به زمين مي خورد، دليل بيماري بود.

محمدبن سيرين گويد:

 هر ميوه كه در خواب تر و شيرين بود ديدن آن، دليل منفعت بود وقتي كه بخورد.

اگر بيند از درختي چيد، دليل كه به قدر ميوه مال يابد. اگر بيند ميوه از درخت پيش او افتاد دليل كه مال بي رنج حاصل كند.

انگور، آلو، سيب، گلابي و غيره اما اگر در خواب سبدي ميوه ديديد بي آن که تشخيص دهيد چه نوع ميوه اي است نعمت  و خير و  برکت است چه شما به ديگري بدهيد يا از کسي بگيريد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن ميوه فروش در خواب چون ميوه خوش طعم بود و فروشد، دليل مضرت است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

ديدن ميوه به طور عام در خواب خير و برکت و نعمت است ولي ميوه ها يک تعبير خاصي دارند که در جاي خود نوشته شده مثل

انگور، آلو، سيب، گلابي و غيره اما اگر در خواب سبدي ميوه ديديد بي آن که تشخيص دهيد چه نوع ميوه اي است نعمت  و خير و

برکت است چه شما به ديگري بدهيد يا از کسي بگيريد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

میوه

بر روي يک درخت : خوش يمني

ميوه چيده شده : پاياني خوش براي يک محاکمه

ميوه ترش مزه : بدبختي

ميوه شيرين : ثروت

ميوه به مقدار بسيار زياد : پروژه هاي موفق

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ميوه روزي حلال بود

تعبیر ,زردآلو انار ,انجیر ,گیلاس ,آناناس ,آلو ,سیب ,میوه, باغ میوه ,میوه فروشی را نیز ببینید. 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب طاس تخته نرد

1ـ ديدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شكست در معاملات و بدبختي و نوميد

تعبیر خواب حمام - گرمابه

حمام علامه مجلسي ( ره) گويد: و حمام رفتن را توفيق زيارت امام

تعبیر خواب شکم -دل

شکم به تاويل معبران بر سه وجه بود. حضرت دانيال گويد: ديدن شك

loading...

راهنمای خرید

loading...